คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรม DynEd สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการสอบวัดระดับทางภาษา คณะศิลปศาสตร์
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและควบคุมการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี รหัส 62
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและควบคุมการใช้งานโปรแกรม DYNED
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและควบคุมการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี รหัส 59 และน้อยกว่า ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2562
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินรายได้ของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ 2562
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้แปลและขัดเกลาภาษา 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้แปลและขัดเกลาภาษา
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการสอบ ผู้ประสานงานสอบ และเจ้าหน้าที่ประสานงานสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK) ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้มีหน้าที่ตรวจนับเงินทดรองจ่ายหมุนเวียน ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้มีหน้าที่รักษาเงินทดรองจ่ายหมุนเวียน ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2560
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไปของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงานแปลประจำศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปลประจำศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ 2558
0

Facebook
Twitter
Instagram