คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ และ คณะกรรมการควบคุมการสอบวัดระดับทางภาษา โครงการพัฒนาข้อสอบวัดระดับทางภาษาสำหรับนิสิตคณะศิลปศาสตร์ และ โครงการจัดสอบวัดระดับทางภาษาสำหรับนิสิตคณะศิลปศาสตร์  • การดาวน์โหลดจะเริ่มในไม่ช้า. หากไม่เริ่ม, คลิก ดาวน์โหลด

  • เพิ่มข่าวโดย: khettaphat.ph วันที่/เวลา: 2022-02-28 13:29:43