คณะศิลปศาสตร์ร่วมจัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 3 เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา

     กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 3 (English Skill Development Courses 3rd) เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน การอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น อบรมโดยวิทยากรชาวต่างชาติ Mr. Albert Lisec อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวนทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง โดยมอบหมายให้ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบ โดยจัดอบรมขึ้น ณ ห้อง Active Learning CE 07102 อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยอบรมระหว่างวันที่ 8-29 พฤษภาคม 2566 แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ เวลา 13.00-15.00 น. สำหรับกลุ่ม A1 และ เวลา 15.00-17.00 น. สำหรับกลุ่ม A2 จากนั้นจัดสอบ Posttest ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา CE 13404 คณะศิลปศาสตร์ เพื่อประเมินผลการอบรม


ภาพ: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง / นางสาววริศรา วงศ์ช่างเงิน

ข้อมูล / ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์: http://libarts.up.ac.th/  
Facebook Page: https://www.facebook.com/photolibarts/


  • เพิ่มข่าวโดย: khettaphat.ph วันที่/เวลา: 2023-06-28 13:48:21