POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษา โดยศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางการพัฒนาผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ” พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบคะแนนรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนิสิตปริญญาตรี พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2563
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปี 1 ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี รหัส 59 หรือน้อยกว่า โดยศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษแรกเข้าศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ของผู้เข้าสอบระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2563 โดยศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัญฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับปริญญาเอก) ครั้งที่ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าลงทะเบียนการพัฒนาภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม สำหรับการสมัครสอบเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการจัดอบรมการพัฒนาภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม สำหรับการสมัครสอบเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร English for Graduate Studies 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบ หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินค่าใช้จ่ายในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดสรรรายได้จากการให้บริการของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าบริการแปลภาษาและการจัดสรรรายได้จากการให้บริการแปลภาษา ของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าบริการล่ามแปลภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน ผู้อำนวจการศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบวัดความรู้ทางด้านภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบวัดความรู้ทางด้านภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 1)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้งศูนย์ภาษา พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเรียบเรียง แปล ตรวจ และขัดเกลาภาษา พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 2)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเรียบเรียง แปล ตรวจ และขัดเกลาภาษา พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 1)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทน การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร English for Graduate Studies ของนิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าลงทะเบียนเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2554
0

Facebook
Twitter
Instagram