ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยมีนิสิตเข้าสอบรวมทั้งสิ้น 538 คน ทำการสอบโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ทั้งนี้ ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้กำหนดการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไว้เดือนละ 1 ครั้ง สำหรับนิสิตที่ต้องการสอบเพื่อสำเร็จการศึกษาหรือสอบเพื่อขอเทียบคะแนนรายวิชาภาษาอังกฤษหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ขอขอบคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานให้โครงการประสบความสำเร็จด้วยดี

       

ข้อมูล: ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์

ภาพ / ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์  
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/

0

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยมีนิสิตเข้าสอบรวมทั้งสิ้น 495 คน ทำการสอบโดยใช้โปรแกรม DynEd จำนวน 15 คน และ ทำการสอบโดยไม่ใช้โปรแกรม DynEd จำนวน 480 คน โดยศูนย์ภาษา จะจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เดือนละ 1 ครั้ง สำหรับนิสิตที่ต้องการสอบเพื่อสำเร็จการศึกษาหรือสอบเพื่อขอเทียบคะแนนรายวิชาภาษาอังกฤษหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ข้อมูล: ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์

ภาพ / ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ  
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/

0

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ประจำเดือนมกราคม โดยมีนิสิตเข้าสอบรวมทั้งสิ้น 516 คน ทำการสอบโดยใช้โปรแกรม DynEd จำนวน 14 คน และ ทำการสอบโดยไม่ใช้โปรแกรม DynEd จำนวน 502 คน ทั้งนี้ ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้กำหนดการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไว้เดือนละ 1 ครั้ง สำหรับนิสิตที่ต้องการสอบเพื่อสำเร็จการศึกษาหรือสอบเพื่อขอเทียบคะแนนรายวิชาภาษาอังกฤษหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ข้อมูล: ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์

ภาพ / ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ  
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/

0

ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2564 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการจัดติวและทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม รหัส 62 จำนวน 13 คน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ชนาภา ดวงไฟ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และ นางสาวปวลี ดวงดี หัวหน้างานปฏิบัติการและบริการทางภาษา เป็นผู้ควบคุมดูแลการติวและทดสอบดังกล่าวฯ

 

ภาพ / ข้อมูล : นางสาวปวลี ดวงดี หัวหน้างานบริการและปฏิบัติการทางภาษา

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/

0

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ประจำเดือนธันวาคม โดยมีนิสิตเข้าสอบรวมทั้งสิ้น 730 คน ทำการสอบโดยใช้โปรแกรม DynEd จำนวน 15 คน และ ทำการสอบโดยไม่ใช้โปรแกรม DynEd จำนวน 715 คน ทั้งนี้ ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้กำหนดการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไว้เดือนละ 1 ครั้ง สำหรับนิสิตที่ต้องการสอบเพื่อสำเร็จการศึกษาหรือสอบเพื่อขอเทียบคะแนนรายวิชาภาษาอังกฤษหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ข้อมูล: ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์

ภาพ / ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ  
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/

0

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการจัดติวและทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม รหัส 62 จำนวน 14 คน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ชนาภา ดวงไฟ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้ควบคุมดูแลการติวและทดสอบดังกล่าวฯ

 

ภาพ / ข้อมูล : นางสาวปวลี ดวงดี หัวหน้างานบริการและปฏิบัติการทางภาษา

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/
[/vc_row][/vc_column_text][/vc_column]

0

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการ “พัฒนาภาษานิสิตศิลปศาสตร์” รอบสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 (CE14204) และห้องสอนออนไลน์ (CE13401) อาคารคณะศิลปศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับทักษะวิชาเอกสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสของนิสิตชั้นปีที่ 4 ของสาขา ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตร อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมของนิสิตสู่การทดสอบภาษาฝรั่งเศสตามมาตรฐานสากล (DELF) และเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศส (ฟัง พูด อ่าน และ เขียน) เพื่อโอกาสในการทำงานในสถานประกอบการที่ต้องติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นสำคัญ โดยกิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการสอบข้อเขียนในภาคเช้า และสอบสัมภาษณ์จำลองสถานการณ์ ในภาคบ่าย

โครงการดังกล่าวฯ ได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์จักรพงษ์ โกยสมบูรณ์ ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส ดร.จารุกัญญ์ จิตรวงศ์นันท์ อาจารย์อธิคมน์ จิตรเกษมสุข และ อาจารย์ Luc Nguyen อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส เป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

       

ผู้ดำเนินโครงการ : อ.จักรพงษ์ โกยสมบูรณ์ ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส

ดร.จารุกัญญ์ จิตรวงศ์นันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

อ.อธิคมน์ จิตรเกษมสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

Mr.Luc Nguyen อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

ข้อมูล : อ.อธิคมน์ จิตรเกษมสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  

ภาพ / ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/

[/vc_row][/vc_column][/vc_column][/vc_row]

0

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา ของนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์การเทียบคะแนนรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบไม่ใช้ DynEd จัดขึ้น ณ ห้อง CE14206 และ แบบใช้ DynEd จัดขึ้น ณ ห้อง CE14204 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยนิสิตที่ประสงค์จะได้รับการเทียบคะแนนในรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่จัดโดยศูนย์ภาษา หรือผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษจากสถาบันภายนอก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 ได้แก่ TOEFL, TOEFL ITP, TOEFL IBT และ IELTS โดยเทียบเคียงผลกับ CEFR ในระดับ A1, A2 และ B1 ได้ โดยผู้ที่สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศดังกล่าวฯ สามารถอ่านรายละเอียดเต็มได้ที่ https://cutt.ly/Gggyq2q       

 

ข้อมูล : นางสาวปวลี ดวงดี รักษาการหัวหน้างานปฏิบัติการและบริการทางภาษา

ภาพ / ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/

[/vc_row][/vc_column]

0

ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตรหัส 63 ผ่านโปรแกรม DynEd ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2563 แบบ online พร้อมจัดตั้งหน่วยควบคุมการสอบ คอยตอบข้อซักถามและข้อสงสัยของนิสิต ตลอดระยะเวลาการสอบ โดยมีคำถามที่พบบ่อย อาทิ ‘ใช้โทรศัพท์มือถือสอบได้หรือไม่’ ‘ลงโปรแกรม DynEd และ Quick Time อย่างไร’ ‘คณะของนิสิตจะสอบวันไหน’ ‘ไอดีและพาสเวิร์ดที่ใช้ ผิด’ ‘เข้าไม่ได้เพราะเลือก server ผิด’ ‘สอบเก็บตกได้หรือไม่และเมื่อใด’ ‘เสียงในโปรแกรม DynEd หายไป’ ‘ทำไมถึงได้เริ่มต้นเรียนไม่เท่ากัน’ และ ‘จะรู้ได้อย่างไรว่าสอบเสร็จแล้ว’ โดยคำถามทั้งหมดมีคำตอบโพสไว้แล้วบนเพจ UP DynEd นิสิตรหัส 63 นิสิตสามารถเข้าไปอ่านทำความเข้าใจย้อนหลัง หรือทักเข้ามาถามหน่วยควบคุมการสอบได้ในเพจดังกล่าวฯ ตลอดระยะเวลาสอบ

ภาพ/ข่าว/ข้อมูล: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

Web Page: https://www.facebook.com/updyned63/

เว็บไซต์ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา: http://lc.libarts.up.ac.th/

[/vc_row][/vc_column]

0

Facebook
Twitter
Instagram