POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
ประกาศผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5
ประกาศผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4
ประกาศผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2564-2565 ครั้งที่ 1 (update)
ประกาศการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ตามปฏิทินการสอบ พ.ศ. 2564-2565 ครั้งที่ 3
ประกาศผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาและเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 20
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาและเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 19
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาและเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 18
การเรียน การวัดผล และการจัดสอบ รายวิชาศึกษาทั่วไปภาษาอังกฤษ (GE) สำหรับนิสิต รหัส 64
การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาและเพื่อส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2563 พร้อมปฏิทินการสอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาและเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 17
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาและเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 16
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของการอบรมการพัฒนาภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม สำหรับการสมัครสอบเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก (Preparatory English for Doctoral Studies) ปีการศึกษา 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาและเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 15 (ใหม่)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาและเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 14 (ใหม่)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาและเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 13
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา (โดยใช้โปรแกรม DynEd) ณ วันที่ 2 ก.พ. 2564 ห้อง CE13404
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา (ไม่ใช้โปรแกรม DynEd) ณ วันที่ 2 ก.พ. 2564 ห้อง UB003
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา (ไม่ใช้โปรแกรม DynEd) ณ วันที่ 2 ก.พ. 2564 ห้อง UB002
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษา และเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 12
ปฏิทินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาและเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์และแบบเข้าสอบ ณ ศูนย์ภาษา
รายชื่อผู้เข้าสอบการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา (ใช้โปรแกรม DynEd) วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ ห้องศูนย์ภาษา 1 (CE 13404) 
รายชื่อผู้เข้าสอบการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา (ไม่ใช้โปรแกรม DynEd) วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง UB 002
การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา (ใช้โปรแกรม DynEd)
การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา (ไม่ใช้โปรแกรม DynEd)
ปฏิทินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาและเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา (ไม่ใช้โปรแกรม DynEd)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา (ใช้โปรแกรม DynEd)
กำหนดการรับสมัคร ทดสอบและติว การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์
การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาและสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2563
รวม Link คู่มือการติดตั้งหลักสูตรออนไลน์ DynEd
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี รหัส 59 และน้อยกว่า โดยศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์
คู่มือการสมัครสอบและอบรม เว็บไซต์ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
กำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563
0

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ : ตารางสอบวัดระดับภาษา 63 ล่าสุด 26.02.63

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ : การทดสอบและยกระดับมาตรภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิต ม.พะเยา 

และดู Clip รายละเอียดเกี่ยวกับ DynEd ได้ที่ link นี้ :
English Test

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ เมื่อ วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2020
0

Facebook
Twitter
Instagram