ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2561 ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมก่อนสอบชิงทุนพัฒนาภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ สำหรับบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 2561” ณ ห้อง CE10202, CE10203 และ CE11206 อาคารเรียนรวมและหอสมุด มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหา และแนะแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ก่อนสอบชิงทุนในโครงการ “พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนและนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2561” ไปศึกษาภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 3-4 สัปดาห์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ 4 ท่าน ได้แก่ อ.เยาวรัตน์ เม็งขาว, อ.ชนาภา ดวงไฟ, อ.อภิญญา ห่านตระกูลและ อ.จิตติมาพร ต้นจำปา มาเป็นอาจารย์ผู้ติวในครั้งนี้ด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ดร.เบญจพร เทพสีหนู ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
นางสาวสุภาพร คำรศ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ/ข้อมูล/ข่าว : นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน
19-22 มีนาคม 2561

 

ภาพประกอบข่าว/กิจกรรม

0

Facebook
Twitter
Instagram