ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครู

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครู ในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอทางวิชาการ” ณ ห้อง CE 09305 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติ์จาก ดร.เบญจพร เทพสีหนู ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ โครงการมีวิทยากรทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่ Dr. Siegfried K. F. Gohlke, Dr. William J. Kingsbury และ อาจารย์ สุวิทย์ ติคำ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ดร.เบญจพร เทพสีหนู ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา
ภาพ : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง
ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/
Facebook page : https://www.facebook.com/photolibarts/
4 สิงหาคม 2561

ภาพประกอบข่าว/กิจกรรม

Author


Avatar