ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาและเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 14
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาและเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 13
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา (โดยใช้โปรแกรม DynEd) ณ วันที่ 2 ก.พ. 2564 ห้อง CE13404
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา (ไม่ใช้โปรแกรม DynEd) ณ วันที่ 2 ก.พ. 2564 ห้อง UB003
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา (ไม่ใช้โปรแกรม DynEd) ณ วันที่ 2 ก.พ. 2564 ห้อง UB002
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษา และเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 12
ปฏิทินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาและเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์และแบบเข้าสอบ ณ ศูนย์ภาษา
รายชื่อผู้เข้าสอบการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา (ใช้โปรแกรม DynEd) วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ ห้องศูนย์ภาษา 1 (CE 13404) 
รายชื่อผู้เข้าสอบการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา (ไม่ใช้โปรแกรม DynEd) วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง UB 002
การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา (ใช้โปรแกรม DynEd)
การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา (ไม่ใช้โปรแกรม DynEd)
ปฏิทินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาและเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา (ไม่ใช้โปรแกรม DynEd)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา (ใช้โปรแกรม DynEd)
กำหนดการรับสมัคร ทดสอบและติว การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์
การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาและสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2563
รวม Link คู่มือการติดตั้งหลักสูตรออนไลน์ DynEd
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี รหัส 59 และน้อยกว่า โดยศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์
คู่มือการสมัครสอบและอบรม เว็บไซต์ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
กำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563

Author


Avatar