ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินโครงการ “อบรมการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT”

เมื่อวันอังคารที่ 7 – วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการ “อบรมการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT” ขึ้น ณ ห้อง CE13404 อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยวิทยากรอาจารย์ Toshiaki Kanaya อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิต มีความรู้ความเข้าใจในทักษะภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น ได้รับแนวทางและองค์ความรู้เพื่อใช้ในการทำข้อสอบ JLPT (Japanese Language Proficiency Test) ซึ่งมีความสำคัญในการใช้พิจารณารับเข้าศึกษาต่อในระดับต่างๆ และการประกอบอาชีพหรือการประกอบธุรกิจกับผู้ว่าจ้างชาวญี่ปุ่น เช่น ธุรกิจยานยนต์ โรงงาน หรือบริษัทข้ามชาติชาวญี่ปุ่น เป็นต้น

ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ดร.เบญจพร เทพสีหนู (ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา)
อาจารย์โขมพัฒน์ ประวัง (หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น)
วิทยากร ดำเนินโครงการ : อาจารย์ Toshiaki Kanaya (อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น)
ภาพ : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง
ข้อมูล/ข่าว : นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/
Page Facebook : https://www.facebook.com/photolibarts/
7-11 พฤษภาคม 2562

ภาพประกอบข่าว/กิจกรรม

Author


Avatar