ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ English Speaking

เมื่อวันที่ 17-28 มิถุนายน 2562 ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา (English Speaking)” ณ ห้อง CE13404 อาคารคณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิตติมาพร ต้นจำปา และ Dr.William Kingsbury อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มาเป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตและบุคคลที่สนใจ ฝึกการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาในชีวิตประจำวัน กระตุ้นให้มีความกล้าในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นผ่านการสนทนาแบบใกล้ชิดและเป็นกันเอง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงออกอย่างเต็มที่

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ดร.เบญจพร เทพสีหนู/ น.ส.สุภาพร คำรศ/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง
ภาพ/ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/
อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photolibarts/
17-28 มิถุนายน 2562

ภาพประกอบข่าว/กิจกรรม

Author


Avatar