คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  7483/2565 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี - 2022-10-20 16:10:15 khettaphat.ph
  3315/2565 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี - 2022-09-02 09:38:12 khettaphat.ph
  3315/2565 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี - 2022-09-02 09:28:33 khettaphat.ph
  2904/2565 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี - 2022-09-02 09:36:01 khettaphat.ph
  2904/2565 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี - 2022-09-02 09:26:07 khettaphat.ph
  072/2565 คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบรายวิชาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน (Thai Language in Daily Life) รหัสวิชา 001101 - 2022-09-02 09:40:12 khettaphat.ph
  -/2565 ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ผลการอบรมและสอบ English for Undergraduates เพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 16 ตุลาคม 2565 ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ - 2022-10-19 11:10:30 khettaphat.ph
  -/2565 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 - 2022-10-11 09:16:09 khettaphat.ph
  -/2565 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การอบรม English for Undergraduates สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 - 2022-10-11 09:12:59 khettaphat.ph
  -/2565 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบคะแนนรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 - 2022-10-11 09:10:55 khettaphat.ph
  -/2565 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานย่อยภายในสำนักงานคณะศิลปศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 - 2022-10-11 09:08:13 khettaphat.ph
  -/2565 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการการแปลภาษา และค่าบริการล่ามแปลภาษา ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2022-10-05 11:31:20 khettaphat.ph
  -/2565 ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ผลการอบรมและสอบ English for Undergraduates เพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 2 ตุลาคม 2565 ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ - 2022-10-11 09:04:37 khettaphat.ph
  -/2565 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2022-10-05 11:27:31 khettaphat.ph
  -/2565 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2022-10-05 11:25:55 khettaphat.ph
  -/2565 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมลงทะเบียนการอบรมหลักสูตรภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และภาษาถิ่น ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2565 - 2022-10-05 11:22:06 khettaphat.ph
  -/2565 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมลงทะเบียนการอบรมการพัฒนาภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมสำหรับการสมัครสอบเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตร Preparatory English for Doctoral Studies ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2022-10-05 11:20:06 khettaphat.ph
  -/2565 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมลงทะเบียนการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร English for Graguate Studies ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2565 - 2022-10-05 11:16:43 khettaphat.ph
  -/2565 ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ผลการอบรมและสอบ English for Undergraduates เพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 25 กันยายน 2565 ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ - 2022-10-03 13:47:50 khettaphat.ph
  -/2565 ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา ที่ออกโดยศูนย์ภาษา UP-STEP (C1) สำหรับนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 20 สิงหาคม 2565 ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ - 2022-10-03 13:26:12 khettaphat.ph