คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  8549/2564 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ และ คณะกรรมการควบคุมการสอบวัดระดับทางภาษา โครงการพัฒนาข้อสอบวัดระดับทางภาษาสำหรับนิสิตคณะศิลปศาสตร์ และ โครงการจัดสอบวัดระดับทางภาษาสำหรับนิสิตคณะศิลปศาสตร์ - 2022-02-28 13:29:43 khettaphat.ph
  6484/2564 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี - 2022-02-28 13:28:28 khettaphat.ph
  3609/2564 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ” - 2022-02-28 13:27:14 khettaphat.ph
  2430/2564 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรม DynEd สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี - 2022-02-28 13:26:01 khettaphat.ph
  -/2564 ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษา โดยศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา - 2022-01-31 15:43:40 khettaphat.ph
  5174/2563 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการสอบวัดระดับทางภาษา คณะศิลปศาสตร์ - 2022-02-28 13:23:39 khettaphat.ph
  4972/2563 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี - 2022-02-28 13:24:48 khettaphat.ph
  4426/2563 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี - 2022-02-28 13:22:34 khettaphat.ph
  2144/2563 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 - 2022-02-28 13:21:19 khettaphat.ph
  1849/2563 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและควบคุมการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี รหัส 59 และน้อยกว่า ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 - 2022-02-28 11:49:03 khettaphat.ph
  1522/2563 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและควบคุมการใช้งานโปรแกรม DYNED - 2022-02-28 13:19:12 khettaphat.ph
  1090/2563 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและควบคุมการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี รหัส 62 - 2022-02-28 13:20:11 khettaphat.ph
  -/2563 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางการพัฒนาผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ” พ.ศ. 2562 - 2022-01-31 15:41:57 khettaphat.ph
  -/2563 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบคะแนนรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนิสิตปริญญาตรี พ.ศ. 2563 - 2022-01-31 15:41:01 khettaphat.ph
  -/2563 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2022-01-31 15:36:03 khettaphat.ph
  -/2563 ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปี 1 ประจำปีการศึกษา 2563 - 2022-01-31 15:26:08 khettaphat.ph
  -/2563 ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษแรกเข้าศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ของผู้เข้าสอบระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2563 โดยศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ - 2022-01-31 15:27:04 khettaphat.ph
  -/2563 ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี รหัส 59 หรือน้อยกว่า โดยศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ - 2022-01-31 15:28:03 khettaphat.ph
  -/2563 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 - 2022-01-31 15:39:29 khettaphat.ph
  2410/2562 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ 2562 - 2022-02-28 11:46:38 khettaphat.ph