คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  3315/2565 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี - 2022-09-02 09:38:12 khettaphat.ph
  3315/2565 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี - 2022-09-02 09:28:33 khettaphat.ph
  2904/2565 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี - 2022-09-02 09:36:01 khettaphat.ph
  2904/2565 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี - 2022-09-02 09:26:07 khettaphat.ph
  072/2565 คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบรายวิชาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน (Thai Language in Daily Life) รหัสวิชา 001101 - 2022-09-02 09:40:12 khettaphat.ph
  -/2565 ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 18 กันยายน 2565 ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ - 2022-09-23 09:48:24 khettaphat.ph
  -/2565 ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา ที่ออกโดยศูนย์ภาษา (UP-STEP) สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 16-17 กันยายน 2565 ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ - 2022-09-23 09:44:09 khettaphat.ph
  -/2565 ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา ที่ออกโดยศูนย์ภาษา (UP-STEP) สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ - 2022-09-05 13:41:50 khettaphat.ph
  -/2565 ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 28 สิงหาคม 2565 ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ - 2022-09-02 09:47:29 khettaphat.ph
  -/2565 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การอบรม English for Undergraduates สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 - 2022-09-27 15:57:13 khettaphat.ph
  -/2565 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 - 2022-09-02 09:34:03 khettaphat.ph
  8549/2564 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ และ คณะกรรมการควบคุมการสอบวัดระดับทางภาษา โครงการพัฒนาข้อสอบวัดระดับทางภาษาสำหรับนิสิตคณะศิลปศาสตร์ และ โครงการจัดสอบวัดระดับทางภาษาสำหรับนิสิตคณะศิลปศาสตร์ - 2022-02-28 13:29:43 khettaphat.ph
  6484/2564 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี - 2022-02-28 13:28:28 khettaphat.ph
  3609/2564 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ” - 2022-02-28 13:27:14 khettaphat.ph
  2430/2564 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรม DynEd สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี - 2022-02-28 13:26:01 khettaphat.ph
  074/2564 คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน (English for Daily Life) รหัสวิชา 001103 - 2022-09-02 09:41:40 khettaphat.ph
  073/2564 คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบรายวิชาภาษาอังกฤษก้าวหน้า (Step UP English) รหัสวิชา 001204 และ รายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (English for Academic Purposes) รหัสวิชา 001113 - 2022-09-02 09:46:16 khettaphat.ph
  -/2564 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบคะแนนรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 - 2022-09-02 09:31:09 khettaphat.ph
  -/2564 ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษา โดยศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา - 2022-01-31 15:43:40 khettaphat.ph
  5174/2563 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการสอบวัดระดับทางภาษา คณะศิลปศาสตร์ - 2022-02-28 13:23:39 khettaphat.ph