คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  4972/2563 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี - 2022-02-28 13:24:48 khettaphat.ph
  4426/2563 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี - 2022-02-28 13:22:34 khettaphat.ph
  2144/2563 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 - 2022-02-28 13:21:19 khettaphat.ph
  1849/2563 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและควบคุมการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี รหัส 59 และน้อยกว่า ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 - 2022-02-28 11:49:03 khettaphat.ph
  1522/2563 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและควบคุมการใช้งานโปรแกรม DYNED - 2022-02-28 13:19:12 khettaphat.ph
  1090/2563 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและควบคุมการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี รหัส 62 - 2022-02-28 13:20:11 khettaphat.ph
  -/2563 ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปี 1 ประจำปีการศึกษา 2563 - 2022-01-31 15:26:08 khettaphat.ph
  -/2563 ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษแรกเข้าศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ของผู้เข้าสอบระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2563 โดยศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ - 2022-01-31 15:27:04 khettaphat.ph
  -/2563 ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี รหัส 59 หรือน้อยกว่า โดยศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ - 2022-01-31 15:28:03 khettaphat.ph
  -/2563 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2022-01-31 15:36:03 khettaphat.ph
  -/2563 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 - 2022-01-31 15:39:29 khettaphat.ph
  -/2563 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบคะแนนรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนิสิตปริญญาตรี พ.ศ. 2563 - 2022-01-31 15:41:01 khettaphat.ph
  -/2563 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางการพัฒนาผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ” พ.ศ. 2562 - 2022-01-31 15:41:57 khettaphat.ph
  2410/2562 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ 2562 - 2022-02-28 11:46:38 khettaphat.ph
  1237/2562 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา - 2022-02-28 11:43:03 khettaphat.ph
  072/2562 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินรายได้ของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ - 2022-02-28 11:47:53 khettaphat.ph
  -/2562 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัญฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับปริญญาเอก) ครั้งที่ 2 - 2022-01-31 11:42:22 khettaphat.ph
  -/2562 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 - 2022-01-31 11:41:17 khettaphat.ph
  -/2562 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าลงทะเบียนการพัฒนาภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม สำหรับการสมัครสอบเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2562 - 2022-01-31 11:40:31 khettaphat.ph
  -/2562 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการจัดอบรมการพัฒนาภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม สำหรับการสมัครสอบเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2562 - 2022-01-31 11:39:43 khettaphat.ph