คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  -/2562 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 - 2022-01-31 11:34:27 khettaphat.ph
  -/2562 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 - 2022-01-31 11:33:37 khettaphat.ph
  7/2561 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ - 2022-02-28 11:40:21 khettaphat.ph
  15/2561 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้แปลและขัดเกลาภาษา 2561 - 2022-02-28 11:41:23 khettaphat.ph
  734/2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2560 - 2022-02-28 11:26:21 khettaphat.ph
  340/2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้แปลและขัดเกลาภาษา - 2022-02-28 11:39:31 khettaphat.ph
  3331/2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการสอบ ผู้ประสานงานสอบ และเจ้าหน้าที่ประสานงานสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK) ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ - 2022-02-28 11:37:46 khettaphat.ph
  019/2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้มีหน้าที่ตรวจนับเงินทดรองจ่ายหมุนเวียน ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ - 2022-02-28 11:36:27 khettaphat.ph
  018/2560 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้มีหน้าที่รักษาเงินทดรองจ่ายหมุนเวียน ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ - 2022-02-28 11:29:38 khettaphat.ph
  -/2560 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบ หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินค่าใช้จ่ายในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2560 - 2022-01-31 11:27:03 khettaphat.ph
  -/2560 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร English for Graduate Studies 2560 - 2022-01-31 11:28:35 khettaphat.ph
  740/2559 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไปของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ - 2022-02-28 11:24:39 khettaphat.ph
  2608/2559 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงานแปลประจำศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ - 2022-02-28 11:24:30 khettaphat.ph
  -/2559 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าบริการแปลภาษาและการจัดสรรรายได้จากการให้บริการแปลภาษา ของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2559 - 2022-01-31 11:24:01 khettaphat.ph
  -/2559 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน ผู้อำนวจการศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2559 - 2022-01-31 11:23:13 khettaphat.ph
  -/2559 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าบริการล่ามแปลภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2559 - 2022-01-31 11:21:43 khettaphat.ph
  462/2558 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ - 2022-01-26 15:09:41 khettaphat.ph
  2053/2558 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ - 2022-01-26 14:56:33 khettaphat.ph
  038/2558 คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปล ประจำศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ - 2022-01-26 15:00:51 khettaphat.ph
  -/2558 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบวัดความรู้ทางด้านภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) - 2022-01-26 16:17:30 khettaphat.ph