หัวข้อข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การอบรม English for Undergraduates สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 - 2022-10-11 09:13:23 khettaphat.ph
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบคะแนนรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 - 2022-10-11 09:10:25 khettaphat.ph
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานย่อยภายในสำนักงานคณะศิลปศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 - 2022-10-11 09:08:39 khettaphat.ph
  ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ผลการอบรมและสอบ English for Undergraduates เพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 2 ตุลาคม 2565 ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ - 2022-10-11 09:04:06 khettaphat.ph
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการการแปลภาษา และค่าบริการล่ามแปลภาษา ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2022-10-05 11:30:59 khettaphat.ph
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2022-10-05 11:27:51 khettaphat.ph
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2022-10-05 11:25:28 khettaphat.ph
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมลงทะเบียนการอบรมหลักสูตรภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และภาษาถิ่น ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2565 - 2022-10-05 11:22:32 khettaphat.ph
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมลงทะเบียนการอบรมการพัฒนาภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมสำหรับการสมัครสอบเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตร Preparatory English for Doctoral Studies ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2022-10-05 11:19:40 khettaphat.ph
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมลงทะเบียนการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร English for Graguate Studies ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2565 - 2022-10-05 11:17:11 khettaphat.ph
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในสำนักงานคณะศิลปศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 - 2022-10-05 10:53:29 khettaphat.ph
  ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ผลการอบรมและสอบ English for Undergraduates เพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 25 กันยายน 2565 ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ - 2022-10-03 13:47:26 khettaphat.ph
  ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา ที่ออกโดยศูนย์ภาษา UP-STEP (C1) สำหรับนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 20 สิงหาคม 2565 ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ - 2022-10-03 13:25:21 khettaphat.ph
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การอบรม English for Undergraduates สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 - 2022-09-27 15:56:03 khettaphat.ph
  ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 18 กันยายน 2565 ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ - 2022-09-23 09:50:22 khettaphat.ph
  ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา ที่ออกโดยศูนย์ภาษา (UP-STEP) สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 16-17 กันยายน 2565 ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ - 2022-09-23 09:50:02 khettaphat.ph
  ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 28 สิงหาคม 2565 ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ - 2022-09-01 13:24:33 khettaphat.ph
  คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบรายวิชาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน (Thai Language in Daily Life) รหัสวิชา 001101 - 2022-09-01 09:46:49 khettaphat.ph
  คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน (English for Daily Life) รหัสวิชา 001103 - 2022-09-01 09:45:19 khettaphat.ph
  คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบรายวิชาภาษาอังกฤษก้าวหน้า (Step UP English) รหัสวิชา 001204 และ รายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (English for Academic Purposes) รหัสวิชา 001113 - 2022-09-01 09:43:11 khettaphat.ph