หัวข้อข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาและเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 20 - 2022-03-24 12:14:33 khettaphat.ph
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาและเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 19 - 2022-03-24 12:13:23 khettaphat.ph
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาและเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 18 - 2022-03-24 12:12:40 khettaphat.ph
  การเรียน การวัดผล และการจัดสอบ รายวิชาศึกษาทั่วไปภาษาอังกฤษ (GE) สำหรับนิสิต รหัส 64 - 2022-03-24 12:07:15 khettaphat.ph
  ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี รหัส 59 และน้อยกว่า โดยศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ - 2022-03-24 11:57:53 khettaphat.ph
  กำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 - 2022-03-24 11:56:39 khettaphat.ph