ประวัติของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับ ดูแล ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งศูนย์ภาษา ตั้งแต่ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา


วิสัยทัศน์

ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จะพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาให้มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ญี่ปุ่น จีน ฝรั่งเศสและอังกฤษ เพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในระดับสากล


พันธกิจ

1. จัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หมวดภาษาจำนวน 4 วิชา ได้แก่ 001101 การใช้ภาษาไทย 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง และ 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
2. จัดการเรียนการสอนรายวิชา English for Graduate Studies I, II, และ III สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก
3. จัดอบรมภาษาแก่นิสิต บุคลากร และผู้สนใจ
4. ให้บริการแปลภาษาและล่าม
5. จัดการสอนโครงการพิเศษระดับปริญญาตรีโดยการเทียบโอน เฉพาะหลักสูตรที่คณะศิลปศาสตร์รับผิดชอบ
6. ให้บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย ญี่ปุ่น จีน ฝรั่งเศสและอังกฤษ
7. พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (CEFR)


วัตถุประสงค์

1. เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หมวดภาษาจำนวน 4 วิชา และรายวิชา English for Graduate Studies I, II, และ III ให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อบริการทางวิชาการด้านการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาของนิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป
3. เพื่อเป็นแหล่งให้บริการแปลภาษาและล่าม
4. เพื่อให้บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
5. เพื่อยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นไปตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (CEFR)

5
อาจารย์
6
บุคลากร
8
หลักสูตรระยะสั้น
วิธีการสมัครสอบ/ฝึกอบรม

สามารถลงทะเบียนได้ตลอดเวลาเพียงไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้น คลิกปุ่มลงทะเบียน ด้านล่าง

054-466-666 ext. 1681 / 1687